Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2005-04-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-05-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie dostępna jest duża liczba plików do pobrania i w związku z tym, niektóre pliki mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją BIP KWP w Stargardzie. Dane kontaktowe dostępne są w dziale Kontakt - redakcja BIP. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 78 29 667, przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej rzecznik@stargard.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna


 

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Warszawskiej 29 w Stargardzie. Siedziba oznaczona jest nazwą POLICJA na gmachu budynku w górne jegoj części po prawej strononie.

W hollu głównym po lewej stronie znajduje się okienko przez które nawiązać należy kontakt z oficerem dyżurnym jednostki.Policjanci pełniący służbę na stanowisku kierowania nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w elektrozamki, które otwierane są za pomocą kart dostępowych. Do dyspozycji osób poruszających się na wózku dostępne są dwie windy. Pierwsza winda znajduje się na zewnątrz budynku po lewej stronie przed wejściem i służy do przemieszczenia osoby niepełnosprawnej wraz z wózkiem na wysokość schodów prowadzących do budynku. Druga z wind znajduje się na parterze wewnątrz budynku na końcu korytzarza po prawej stronie przed wejściem na pierwsze piętro komendy.  Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz winda.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze w holu na przeciwko okienka stanowiska kierowania po prawej stronie od wejścia. Toaleta  jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Staszica zabezpieczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu język migowy na stronie BIP KWP.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Plan na rzecz poprawy

 

 

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2020
Data modyfikacji : 31.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz Oficer Prasowy KPP Stargard
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Wojsznarowicz
do góry